Compost inorgànic referit a com inorgànic

- Aug 24, 2017-

Els compostos inorgànics denominats inorgànics es refereixen a la matèria orgànica (esquelet carbònic del material) de tots els elements i els seus compostos, com l'aigua, com l'aire.

La sal, l'àcid sulfúric, el monòxid de carboni, el diòxid de carboni, els carbonats, el cianur, etc. també són inorgànics. La gran majoria de matèria inorgànica es pot classificar en òxids, àcids, àlcalis i sals. La matèria inorgànica de l'organisme és bàsicament aigua i alguns ions inorgànics com Na +, K +, Ca2 +, Mg2 +, Cl-, HCO-3, SO42-, HPO42-, etc. Vegeu "Bio-Elements". El cos humà conté gairebé tot tipus d'elements de la naturalesa, en què el carboni, l'hidrogen, l'oxigen i el nitrogen es troben principalment en forma de compostos orgànics, la resta es denominen col·lectivament inorgànics (minerals o cendres).

Per tant, la matèria inorgànica es compon principalment de: aigua i sals inorgàniques, que es poden classificar com a aigua: aigua i aigua lliure, combinada amb l'aigua és un component important de l'estructura cel·lular, l'aigua lliure és un bon solvent, substàncies de transport, reacció. Les sals inorgàniques es poden dividir en: ions i compostos, els ions són per mantenir les activitats normals de vida cel·lular, el compost és un component important dels compostos intracel·lulars.


Un parell de:El nitrat de plata reforça la ventilació Següent:Responsabilitat de la nanopartícula en plata